Nové legislatívne kroky rezortu životného prostredia

16. 2. 2015

Nové legislatívne kroky rezortu životného prostredia vedúce k riešeniu nedostatkov odpadového hospodárstva.

1. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami novelizuje i platný zákon o odpadoch

Dňa 1. januára 2015 začal platiť zákon č. 399/2014 Z. z. z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.   Predmetný zákon novelizuje i platný zákon o odpadoch a pripravuje pôdu pre využitie peňazí z účtov Recyklačného fondu.   

Podľa novej právnej úpravy môžu byť peniaze na osobitných účtoch jednotlivých sektorov  Recyklačného fondu použité Environmentálnym fondom na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni až do úplného vyčerpania. Prostriedky Recyklačného fondu plánuje rezort životného prostredia využiť na likvidáciu čiernych skládok.

2. Návrh nového zákona o odpadoch je v druhom čítaní

Návrh nového zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Ak zákon schváli parlament, mal by nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Návrh nového zákona zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, akumulátory, papier, plasty a za sklo od ich výroby až po ich spracovanie ako odpadu. O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Návrh nového zákona počíta so zrušením Recyklačného fondu. Funkcie fondu prejdú na výrobcov a na štát. Takisto sa sprísni systém výkupu kovov od fyzických osôb. Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam. Štyridsať percent sumy, ktorú občan zaplatí za uloženie odpadu na legálnej skládke, pôjde do Environmentálneho fondu. Tieto peniaze budú potom určené na likvidáciu čiernych skládok. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má tiež zvýšiť z doterajších 160 eur na 1 500 eur.