Novela Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. zverejnená v Zbierke zákonov SR

12. 12. 2020

Obsahuje usmernenie o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.
Kontroverzným bodom novely je stanovenie sadzby, ktorú platia OZV zberovým spoločnostiam, teda nie recyklačné poplatky, ktoré platia výrobcovia do OZV. Novela ustanovuje minimálne sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Tieto sadzby sa prvýkrát použijú v kalendárnom roku 2021 na odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov vyzbieraných v obci v tomto kalendárnom roku.
Obsah celej vyhlášky MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov si môžete prečítať TU.