Nový zákon o odpadoch je účinný v plnom rozsahu

1. 7. 2016

Recyklačné poplatky za elektrozariadenia ako i batérie a akumulátory sa nemenia.

1. júla nadobudli účinnosť i zostávajúce ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. To znamená, že do účinnosti vstúpila najväčšia reforma pravidiel vzťahujúcich sa na odpady za posledných 15 rokov. Nový zákon prináša predovšetkým zmenu financovania triedeného zberu odpadov, implementuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov na vybrané prúdy odpadov a ruší Recyklačný fond.

V prípade elektrozariadení a elektroodpadu neprichádza k významnej systémovej zmene, či už organizácie alebo výkonu zberu a preto sa pre výrobcov ceny recyklačných poplatkov pre vyhradené výrobky elektrozariadenia a batérie / akumulátory nemenia.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci 2015 a keďže ide o rozsiahlu reformu, tak do účinnosti prichádzal v dvoch etapách. 1. januára vstúpili do účinnosti ustanovenia vzťahujúce sa predovšetkým na výrobcov. Tieto zmeny modifikovali predovšetkým definície a výkazníctvo a informovali sme Vás o nich na špeciálnom seminári.

1. júla vstúpili do účinnosti ustanovenia, ktorých úlohou je predovšetkým  implementovať rozšírenú zodpovednosť do reálneho života.  V praxi to znamená, že triedený zber odpadov z vybraných prúdov je od 1. 7. 2016 pre občanov zadarmo. Vybranými prúdmi sú obaly, neobalové výrobky z papiera, plastov, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, pneumatík a starých vozidiel. Občania budú musieť platiť len za zmesový komunálny odpad, to znamená odpad, ktorý nevytriedia.

Financovanie triedeného zberu od júla zabezpečujú špecializované spoločnosti – organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Na to, aby sa spoločnosť mohla stať OZV musela splniť mnoho náročných podmienok uvedených v zákone a získať autorizáciu od Ministerstva životného prostredia SR. Spoločnosť ASEKOL SK bola autorizovaná Ministerstvom životného prostredia SR pre elektrozariadenia a elektroodpad, ako i batérie a akumulátory.

V prípade elektrozariadení a elektroodpadu neprichádza k významnej systémovej zmene, či už organizácie alebo výkonu zberu a preto sa pre výrobcov ceny recyklačných poplatkov za naše služby pre vyhradené výrobky elektrozariadenia a batérie / akumulátory nemenia.

Zostáva zachovaný i rozsah zberu. Garantujeme, že všetky zbery elektroodpadu a batérií/ akumulátorov, ku ktorým sme sa zaviazali v zmluvách, budú pokryté bez ohľadu na limity.

Našim záväzkom je, že vďaka zmene legislatívy, bude možné mestám a obciam poskytnúť služby tak, aby obyvatelia mohli odovzdávať elektroodpad a baterky komfortne a dostupnejšie ako doteraz.

Významnou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je povinnosť pre OZV zamerať sa, v mene výrobcov, na osvetu a vzdelávanie v omnoho väčšej miere, ako doteraz. Presný rozsah osvety a vzdelávania pre OZV predpisuje vyhláška č. 373/ 2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Najvýznamnejší dopad na organizáciu zberu má zmena zákona na obaly, neobalové výrobky a taktiež na pneumatiky.