Obaly – Návrh nariadenia o ekodizajne

26. 4. 2024

Rada EU v máji 2023 prijala pozíciu k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov.

Otázkou ekodizajnu je potrebné sa zaoberať už pri samotnom vzniku výrobkov, pri ich dizajnovaní. Nariadením o ekodizajne by sa malo zabezpečiť aby výrobky predávané v EÚ boli skutočne udržateľné, vhodné a pripravené na zelenú transofrmáciu.

5.12.2023 Rada a Parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov. Nové nariadenie nahradí existujúcu smernicu z roku 2009 a rozšíri pôsobnosť na stanovenie environmentálne udržateľných požiadaviek pre všetky druhy tovaru uvádzaných na EÚ trh.

Na aké výrobky sa bude vzťahovať nariadenie o ekodizajne?

Nariadenie o ekodizajne sa bude vzťahovať takmer na všetky kategórie výrobkov a stanovia sa ním požiadavky na konkrétne skupiny výrobkov tak, aby všetky výrobky boli efektívne energeticky aj zdrojovo, ale musia byť trvanlivejšie, spoľahlivejšie, opraviteľné, opätovne použiteľné, recyklovateľné a ľahšie udržateľné. Nariadenie stanovuje aj pravidlá transparentnosti a zákazu ničenia určitého nepredaného spotrebného tovaru.

Výrobky budú vybavené novým „digitálnym pasom“, ktorý bude obsahovať informácie o environmentálnej udržateľnosti výrobkov, bude plniť informačný charakter pre podniky aj spotrebiteľov a verejným orgánom umožní vykonávať kontroly efektívnejšie. Návrh obsahuje aj ustanovenia smerom k transparentnosti a k zabráneniu zneškodňovania nepredaných výrobkov.

Zdroj: CANVA

Komisia

Komisia sa splnomocňuje k tomu, aby prostredníctvom delegovaných aktov prijímala požiadavky na ekodizajn výrobkov, za cieľom zlepšenia ich environmentálnej udržateľnosti. Po prijatí delegovaného aktu budú mať vnútroštátny správne orgány 18 mesiacov na to, aby sa prispôsobili novým požiadavkám ekodizajnu.

Sankcie

Predbežná dohoda stanovuje určité kritéria pre sankcie v prípade nesplnenia požiadaviek na ekodizajn výrobkov, avšak to, ktoré sankcie v prípade porušenia by mali byť uložené, budú určovať príslušné orgány členských štátov.


Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu Európskeho parlamentu a Rady musia teraz schváliť a formálne prijať obe inštitúcie.

Znenie návrhu nariadenia nájdete tu.