Opätovné použitie a príprava na zmenu účelu odpadových batérií a predchádzanie vzniku odpadových batérií

19. 12. 2023

Podľa nového nariadenia sa odpadové LMT batérie, odpadové priemyselné batérie a odpadové batérie pre elektrické vozidlá budú môcť  opätovne používať alebo zmeniť svoj účel. 

S cieľom preukázať, že odpadové batérie prešli prípravou na opätovné použitie alebo prípravou na zmenu účelu, a teda prestali byť odpadom, je potrebné, aby držiteľ batérie predložil na žiadosť príslušného orgánu:

  1. dôkaz o hodnotení stavu batérie alebo testovaní stavu batérie vykonanom v členskom štáte v podobe kópie záznamu, kde bude potvrdená schopnosť batérie na opätovné použitie alebo na zmenu účelu dodávať výkon relevantný z hľadiska použitia,
  2. faktúru alebo zmluvu o predaji batérie alebo prevode jej vlastníctva, ktorou sa dokumentuje ďalšie používanie batérie,
  3. dôkaz o ochrane pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykladania, vrátane dostatočného balenia a uloženia nákladu,

Tieto informácie sa sprístupnia koncovým používateľom a tretím stranám konajúcim v ich mene ako súčasť dokumentácie pripojenej k batérií pri jej uvedení na trh alebo do prevádzky.

Komisia je splnomocnená prijať vykonávací akt, ktorým sa stanovia podrobné podmienky a technické požiadavky, ktoré majú splniť odpadové LMT batérie, odpadové priemyselné batérie alebo odpadové batérie pre elektrické vozidlá, aby prestali byť odpadom.

Predchádzanie vzniku odpadových batérií

Výrobcovia, prípadne organizácie zodpovednosti výrobcov  budú mať povinnosť sprístupniť koncovým používateľom a distribútorom informácie týkajúce sa predchádzaniu vzniku odpadových batérií a o nakladaní s nimi, ak ide o kategórie batérií, ktoré dodávajú na území členského štátu.

Koncový používateľ prispieva k zabraňovaniu vzniku odpadu aj prostredníctvom informácií, postupoch a odporúčaní, ktoré sa týkajú používania batérií s cieľom predĺžiť fázu ich používania. Koncovému používateľovi by mali byť sprístupnené informácie:

  • o triedenom zbere odpadových batérií, zberných miestach a miestach spätného zberu
  • o potrebných bezpečnostných pokynoch na manipuláciu s odpadovými batériami
  • o význame etikiet a symbolov na batériách
  • o vplyve látok, najmä nebezpečných látok, vyskytujúcich sa v batériách, na životné prostredie a ľudské zdravie

Nariadenie vstúpilo do platnosti 17.8.2023 a jednotlivé ustanovenia budú nadobúdať účinnosť postupne.

Termínovník nových povinností stanovených prijatým nariadením, ktoré budú nadobúdať účinnosť postupne v najbližších mesiacoch pre Vás pripravujeme a v najbližších vydaniach NWL Vás s nimi oboznámime.

Text nariadenia nájdete tu.