Oznamovacia povinnosť splnená

31. 1. 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. splnila svoju oznamovaciu povinnosť a v zmysle § 28 ods. 4 písm. h) a k) zákona č. 79/2015 o odpadoch a

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslala aktuálny zoznam zastúpených výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov  v zákonom stanovenej lehote.