Povinnosti výrobcov za rok 2019 splnené

5. 3. 2020

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) a § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.2. zákona č. 79/2015 o odpadoch, v platnom znení, splnila zákonnú povinnosť a podala Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom a Ohlásenie o batériach a akumulátoroch a nakladaní s použitými akumulátormi sumárne za všetkých zastúpených výrobcov.

.