Problematika litering na Slovensku

19. 12. 2023

Množstvo odpadu z obalov sa na celom svete neustálej zvyšuje a závažne poškodzuje zdravie, životy, hospodárstvo a planétu ako celok. Práve z tohto dôvodu sa EÚ rozhodla zakročiť a problémy spojené s nárastom odpadu a s voľne pohodeným odpadom riešiť.

V roku 2019 vznikla Smernica EÚ Parlamentu a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (SUP). Táto smernica má za cieľ presadzovať prístupy zamerané na obehové hospodárstvo, v rámci ktorých sa uprednostňujú udržateľné a netoxické opätovne použiteľné výrobky a systémy opätovného použitia pred jednorazovými výrobkami s cieľom predovšetkým znížiť vznik odpadu. Smernica je zameraná na jednorazové plastové výrobky, ktorých zoznam nájdete tu.

Litering alebo voľne pohodený odpad na Slovensku

MŽP SR sa v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva na roky 2021-2025 zaviazalo, že littering na území Slovenska zanalyzuje, a to do konca roka 2021. Analýza však doteraz nebola realizovaná. Komplexná štúdia, ktorá by systematicky mapovala voľne pohodený odpad na Slovensku neexistuje. K dispozícii sú iba čiastkové analýzy o zložení litteringu v rôznych častiach krajiny.

Littering bol do slovenského zákona implementovaný iba formálne na základe smernice, avšak nie je stanovený jeho rozsah ani spôsob. Obaly zahrnuté do SUP sú zadefinované len všeobecne ako „on the go“ obaly.

Na Slovensku sa čaká na usmernenie MŽP k evidencii, aby bolo zrejmé na aké obaly sa bude littering vzťahovať a kto bude výrobca litteringových obalov.

Ako predchádzať literingu?

V prvom rade je to informovanosť koncového spotrebiteľa o dôležitosti predchádzania voľne pohodeného odpadu v okolí. Dôležitým je aj dizajn samotného obalu, jeho veľkosť, minimalizácia fólie či ďalších nepotrebných obalových častí. Dôležité je aj dostatočné množstvo zberných nádob v oblastiach, kde voľne pohodený odpad vzniká.

Smernicu EÚ Parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie nájdete tu.