Schválené programové vyhlásenie vlády SR

20. 5. 2020

Úlohou opatrení, ktoré vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení je posudzovať výdavky na životné prostredia podľa kritérií „hodnota za peniaze,“ zreformovať Environmentálny fond, zapojiť dlhodobo nezamestnaných do triedenia odpadu, zvýšiť mieru energetického zhodnocovania odpadov či pokračovať vo zvyšovaní poplatkov za skládkovanie.