Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – pas batérií

15. 8. 2023

Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj vznik pasu pre batérie. Vznik pasu batérií má zvýšiť transparentnosť a maximalizovať výmenu informácií, umožniť sledovanie a lokalizovanie batérií a poskytnúť informácie o uhlíkovej náročnosti pri ich výrobe, o použitých materiáloch a o tom, či bol pri výrobe použitý obnoviteľný materiál.

Každá batéria, LMT batéria, priemyselná batéria s výkonom viac ako 2 kWh a každá batéria do elektrického vozidla uvedená na trh alebo do prevádzky musí mať, 42 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, elektronický záznam tzv. „digitálny pas batérie“.

Informácie v pase batérie budú rozdelené na 3 časti:

 • informácie prístupné širokej verejnosti,
 • informácie dostupné len osobám s oprávneným záujmom a Komisii,
 • informácie dostupné len notifikovaným osobám, orgánom dohľadu nad trhom a Komisii.

Batérie budú musieť byť riadne označené, aby sa koncovým používateľom poskytli transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a použitých batériách. Takto poskytnuté informácie by mali umožniť koncovým používateľom prijímať informované rozhodnutia pri kúpe a likvidácii batérií. Zároveň by mali spracovateľom zjednodušiť výber vhodného spracovania použitých batérií.

Pas batérií so všetkými informáciami by mal byť prístupný prostredníctvom QR kódu, ktorý bude umiestnený priamo na batériách, vytlačený alebo vyrytý, prípadne umiestnený na obale a v sprievodnej dokumentácií k batérii. QR kód je jedinečný identifikátor, ktorý batérii prideľuje výrobca uvádzajúci batériu na trh.

Pas batérií by mal obsahovať tieto informácie:

Pre širokú verejnosť:

 • materiálové zloženie batérie vrátane jej chemického zloženia, nebezpečných látok obsiahnutých v batérií iných ako ortuť, kadmium alebo olovo a kritických surovín obsiahnutých v batérii
 • informácie o uhlíkovej stope
 • informácie o zodpovednom získavaní zdrojov, ako je uvedené v správe o jej politikách náležitej starostlivosti
 • informácie o recyklovanom obsahu
 • menovitú kapacitu batérie v Ah
 • minimálne, menovité a maximálne napätie, prípadne s teplotnými rozsahmi
 • pôvodnú výkonovú kapacitu (vo wattoch) a limity prípadne teplotný rozsah
 • očakávanú životnosť batérie vyjadrenú v cykloch a použitý referenčný test
 • prahovú hodnotu kapacity pre vyčerpanie (len pre batérie elektrických vozidiel)
 • rozsah teplôt, ktoré batéria znesie, keď sa nepoužíva
 • obdobie, na ktoré sa vzťahuje obchodná záruka na kalendárnu životnosť
 • vnútorný odpor článkov batérie a akumulátora
 • miera príslušnej skúšky životnosti cyklu
 • informácie týkajúce sa prevencie a nakladania s použitými batériami

Pre osoby s oprávneným záujmom a Komisii:

 • podrobné zloženie vrátane materiálov použitých v katóde, anóde a elektrolyte,
 • čísla dielov v prípade komponentov a kontaktné údaje na účely zásobovania náhradními dielmi,
 • informácie týkajúce sa demontáže obsahujúce aspoň:
  • schémy rozloženého batériového systému/sady batérií znázorňujúce umiestnenie batériových článkov,
  • poradie krokov pri demontáži,
  • typ a počet spôsobov upevnenia, ktoré treba odblokovať,
  • nástroje potrebné na demontáž,
  • počet použitých článkov a ich rozmiestnenie,
 • bezpečnostné opatrenia.

Pre notifikované osoby, orgány dohľadu nad trhom a Komisii:

 • výsledky správ o testoch preukazujúce súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo akýchkoľvek delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohoto nariadenia.

Pas batérie musí byť taký, aby bola zabezpečená vysoká úroveň bezpečnosti a súkromia a aby sa zabránilo možným podvodom.

V prípade, ak batéria prešla prípravou na opätovné použitie alebo zmenou účelu alebo prešla repasovaním, musí mať nový pas batérie prepojený s pasom z pôvodnej batérie. Pas batérií zaniká až v prípade recyklácie batérie.


Ďalšie kroky:

Európska Rada formálne schválila znenie textu nariadenia a jeho uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ prebehlo 28.7.2023, čo znamená, že nariadenie vstupuje do platnosti 17.8.2023 (štvrtok) a jednotlivé ustanovenia budú nadobúdať účinnosť postupne.

Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o batériách a použitých batérií budeme prinášať postupne.

Parlament 14.6. schválil nové pravidlá pre výrobu a nakladanie s odpadom z batérií. Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu.