Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – podávanie správ členským štátom

4. 10. 2023

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien ku ktorým patrí aj zmena v podávaní správ členským štátom.

Nariadenie vymedzuje v článku 75 minimálne požiadavky na oznamovanie údajov. Výrobcovia aj organizácie zodpovednosti výrobcov budú musieť prispôsobiť vedenie evidencie novým požiadavkám a ohlasovať novo požadované údaje v novom členení podľa chemického zloženia batérií a novej kategorizácie.

PRENOSNÉ A LMT BATÉRIE

Výrobcovia prenosných batérií a LMT batérií, prípadne organizácie zodpovednosti výrobcov budú za každý kalendárny rok oznamovať tieto informácie podľa chemického zloženia a kategórie batérií a odpadových batérií:

 1. množstvo prenosných a LMT batérií, ktoré boli sprístupnené na trhu členského štátu po prvýkrát,
 2. množstvo prenosných batérií na všeobecné použitie, ktoré boli na území členského štátu sprístupnené po prvýkrát na trhu,
 3. množstvo odpadových prenosných a LMT batérií, ktoré sa zozbierali,
 4. miera zberu, ktorú dosiahol výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov v súvislosti s odpadovými prenosnými a LMT batériami,
 5. množstvo zozbieraných odpadových prenosných a LMT batérií, ktoré boli dodané do povolených zariadení na spracovanie,
 6. množstvo zozbieraných odpadových prenosných a LMT batérií vyvezených do tretích krajín na spracovanie, prípravu na opätovné použitie alebo prípravu na zmenu účelu,
 7. množstvo zozbieraných odpadových prenosných a LMT batérií dodaných do povolených zariadení na prípravu na opätovné použitie alebo prípravu na zmenu účelu batérie.

SLI BATÉRIE, PRIEMYSELNÉ BATÉRIE A BATÉRIE DO ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL

Výrobcovia SLI batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá, prípadne organizácie zodpovednosti výrobcov budú oznamovať za každý kalendárny rok informácie podľa chemického zloženia a kategórií batérií a odpadových batérií:

 1. množstvo SLI batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá, ktoré boli v členskom štáte po prvýkrát sprístupnené na trhu,
 2. množstvo zozbieraných odpadových SLI batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá dodaných do povolených zariadení na prípravu na opätovné použitie alebo prípravu na zmenu účelu batérie,
 3. množstvo zozbieraných odpadových SLI batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá dodaných do povolených zariadení na spracovanie,
 4. množstvo zozbieraných odpadových SLI batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá vyvezených do tretích krajín na prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo na spracovanie.

Oznamovanie údajov o recyklačnej efektivite a zhodnotení materiálov zahŕňa všetky jednotlivé kroky recyklácie. Ak sa operácie recyklácie vykonávajú vo viac ako jednom zariadení, na zber informácií a oznámenie uvedených informácií príslušným orgánom je zodpovedný prvý prevádzkovateľ recyklačného zariadenia.

Výrobcovia alebo prípadne organizácie zodpovednosti výrobcov, prevádzkovatelia v oblasti nakladania s odpadom a držitelia odpadu budú oznamovať požadované údaje do 6 mesiacov od konca roka, za ktorý sú údaje zozbierané. Prvé obdobie oznamovania sa týka prvého celého kalendárneho roku po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát oznamovania informácií Komisii.


Európska Rada formálne schválila znenie textu nariadenia a jeho uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ prebehlo 28.7.2023, čo znamená, že nariadenie vstúpilo do platnosti 17.8.2023 a jednotlivé ustanovenia budú nadobúdať účinnosť postupne.

Termínovník jednotlivých povinností stanovených novým nariadením, ktoré budú nadobúdať účinnosť postupne pripravujeme.

Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu.