Smernicu o elektroodpade čaká zásadná zmena. Rada EU prijala zmeny.

19. 3. 2024

4. marca 2024 prijala Rada EU zmeny právneho predpisu OEEZ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. počítač, práčka, fotovoltické panely). Dôvodom na zmenu smernice o elektroodpade je rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 o čiastočnej neplatnosti smernice kvôli neodôvodnenému retroaktívnemu uplatňovaniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za odpad z fotovoltických panelov, ktoré boli na trh uvedené od 13. augusta 2005 a 13. augusta 2012.

Zmenami sa objasňuje, že náklady na nakladanie s odpadom z fotovoltických panelov uvedených na trh po 13. auguste 2012 a na ich zneškodňovanie nesie výrobca. Objasňuje aj to, že rozšírená zodpovednosť výrobcu za elektronické alebo elektrické výrobky, ktoré sa v roku 2018 doplnili do rozsahu pôsobnosti smernice, by sa mala uplatňovať na všetky elektrické výrobky, ktoré sa uviedli na trh po tomto dátume.

Aby bolo možné definovať dátum uvedenia EEZ na trh, členské štáty musia zabezpečiť, aby značka EEZ obsahovala informáciu o tom, že elektrické alebo elektrické zariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005. K tomuto účelu sa uplatňuje EÚ norma EN 50419:2022.

Zmenami smernice sa zavádza aj doložka o preskúmaní, na základe ktorej musí EU Komisia do konca roka 2026 posúdiť či je smernicu potrebné ďalej revidovať. Na základe toho Komisia zváži najmä potrebu vytvorenia novej kategórie EEZ pre fotovoltické panely.

Ďalšie kroky:

Komisia prijala návrh na cielenú zmenu smernice o OEEZ 7. februára 2023. Po tom, ako spoluzákonodarcovia prijali svoje rokovacie pozície (Rada v júni a Európsky parlament v októbri 2023), sa im v novembri 2023 podarilo dosiahnuť predbežnú politickú dohodu. Európsky parlament formálne hlasoval o tejto dohode 6. februára 2024.

Hlasovaním v Rade dňa 4.3. sa ukončil postup prijímania. Znenie zmien smernice teraz obe inštitúcie podpíšu. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať 18 mesiacov na to, aby zmenenú smernicu transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov.

Zmeny smernice si môžete pozrieť tu.