Ste distribútor vyhradených výrobkov? Pozrite si prehľad základných povinností zameraný na prevádzky

23. 9. 2021

Povinnosti distribútora elektrozariadení

 • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh (na účtenke, obale, etikete..)
 • informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu (nálepka pri vstupe do predajne, na  info pulte..)
 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu (zberná nádoba na elektroodpad a použité batérie)
 • zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu oprávnenému subjektu (OZV, zberovej spoločnosti..)
 • v prípade zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja zabezpečiť spätný zber v mieste kde sa elektrozariadenia vydávajú, alebo na mieste kde má distribútor sklad

Povinnosti distribútora prenosných batérií a akumulátorov

 • zabezpečiť spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh (zberná nádoba na elektroodpad a použité batérie)
 • informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné
 • v prípade zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja zabezpečiť spätný zber v mieste kde sa batérie a akumulátory vydávajú, alebo na mieste kde má distribútor sklad
 • neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji, tj. výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu (recyklačný poplatok)
 • zabezpečiť odovzdanie použitých batérií a akumulátorov oprávnenému subjektu (OZV, zberovej spoločnosti..)

Povinnosti distribútora obalov

 • zálohovať obaly distribuované v zálohovaných obaloch a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu
 • odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a typu, ktoré distribuuje bez viazania odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške
 • odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly v prevádzkarni po celý čas prevádzky  a informovať spotrebiteľa o výške zálohu
 • odovzdať odobraté zálohované opakovane použiteľné obaly tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh
 • distribuovať aj nápoje rovnakého druhu v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch v prípade, že distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch. Uvedené neplatí pre distribútora s menšou predajnou plochou ako 200 m2.

Kompletný prehľad povinností distribútorov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov nájdete na našej stránke v časti Distribútori.