Tri Eiffelove veže z malého elektroodpadu každý rok

18. 10. 2023

V odpadovom hospodárstve platí, že čím je odpad menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončí tam, kde by nemal. Napríklad vo voľnej prírode, na verejných priestranstvách, v zmesovom komunálnom odpade, t. j. nevyužitý na skládke alebo v spaľovni. Toto pravidlo sa samozrejme vzťahuje aj na elektrozariadenia alebo elektroodpad. Aké sú hlavné problémy spojené so zberom a recykláciou drobného elektroodpadu?

Európska únia vo všeobecnosti označila odpad z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) za jeden z prioritných prúdov odpadu. Hlavným dôvodom zvýšeného záujmu o tento prúd odpadu je veľmi rýchly rast elektroodpadu, ktorý vzniká približne trikrát rýchlejšie ako bežný komunálny odpad a možno ho považovať za najrýchlejšie rastúci prúd odpadu. Elektroodpad je zároveň veľmi komplexný a heterogénny a obsahuje veľké množstvo recyklovateľných materiálov aj toxických látok. Z uvedených dôvodov preto európske právne predpisy na jednej strane od roku 2003 zakazujú používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a na druhej strane stanovujú ciele zberu a recyklácie elektroodpadu. Všetky uvedené tvrdenia sa vzťahujú aj na drobný elektroodpad.

Odhad množstva drobného elektroodpadu na Slovensku

Na európskom trhu sa predáva viac ako 1000 druhov elektrospotrebičov, pričom veľké množstvo z nich tvoria výrobky menších rozmerov. Do tejto kategórie patria všetky elektrospotrebiče do veľkosti mikrovlnnej rúry.  Smernica a zákon rozdeľujú elektroodpad do celkovo 6 kategórií (pozri graf nižšie). Množstvo vyprodukovaného elektroodpadu sa dá odhadnúť pomerne sofistikovanými metódami. V tejto súvislosti Európska komisia v roku 2017 vydala nariadenie 2017/699, v ktorom sa stanovuje spoločná metodika výpočtu množstva vyprodukovaného elektroodpadu. V nasledujúcom grafe sú znázornené výsledky odhadu množstva ton elektroodpadu na Slovensku v roku 2020. Pokiaľ ide o drobný elektroodpad, hmotnosť ročnej produkcie na Slovensku sa približne rovná hmotnosti 3 Eiffelových veží.

Určite je zaujímavé, že malý elektroodpad predstavuje približne 40 % celkovej ročnej produkcie elektroodpadu podľa hmotnosti. V kusoch je tento podiel ešte vyšší. Odhadujeme, že v roku 2020 vzniklo na Slovensku približne 45 miliónov kusov elektroodpadu, pričom malý elektroodpad tvoril približne 70 %. Každá domácnosť teda vyprodukovala približne 19 rôznych elektrospotrebičov, ktoré sa stali v roku 2020 odpadom.

Logistika a systém zberu drobného elektroodpadu musí logicky reflektovať skutočnosť, že na zber jednej tony použitých mobilných telefónov je potrebné podstatne viac energie ako napríklad na zber odpadových mikrovlnných rúr. V nasledujúcom grafe je uvedené porovnanie odhadovaného množstva odpadových mikrovlnných rúr a mobilných telefónov pre slovenský trh v roku 2020.

Červeno-biele kontajnery ako optimálne riešenie na zber a recykláciu miliónov kusov drobného elektroodpadu

Podľa Univerzity OSN štyri roky po prijatí smernice, v roku 2007, mala Európa vo všeobecnosti veľmi nízku mieru zberu malého elektronického odpadu, ktorá sa blížila k nule. Na Slovensku sa táto situácia za posledných 16 rokov výrazne zmenila k lepšiemu vďaka projektom, ako sú červeno-biele kontajnery kolektívneho systému ASEKOL. Červeno-biele kontajnery sú doplnkom triedeného zberu komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny.

Spotrebitelia majú v súčasnosti k dispozícii 330 kontajnerov, do ktorých môžu jednoducho a ekologicky vyhodiť svoj malý elektroodpad. Prieskumy verejnej mienky, ktoré sa zameriavajú na postoj verejnosti alebo spotrebiteľov k triedeniu a recyklácii odpadu, opakovane ukazujú, že dostupnosť a celková ústretovosť nastavenia systému zberu a recyklácie triedeného odpadu (v našom prípade drobného elektroodpadu je rozhodujúca pre účinnosť a úspešnosť takéhoto systému. Dostupnosť červeno-bielych kontajnerov na zber a následnú recykláciu drobného elektroodpadu sa každoročne zvyšuje. Celkové množstvo elektroodpadu vyzbieraného v rámci systému červeno-bielych kontajnerov sa tiež každoročne zvyšuje. Len v roku 2022 sa týmto spôsobom vyzbieralo a recyklovalo vyše 263 000 kg drobného elektroodpadu.

Skutočnosť, že drobný elektroodpad nekončí v komunálnom odpade a následne na skládke, má významný pozitívny vplyv na kvalitu ekosystémov, znižuje potenciálnu toxicitu pre ľudí, ekotoxicitu vôd a potenciálne znižuje eutrofizáciu.