UPOZORŇUJEME NAŠICH KLIENTOV, ŽE TERMÍN NA ZASLANIE PRAVIDELNÉHO KVARTÁLNEHO VÝKAZU VÝROBCU ZA OBDOBIE 4Q/2021 JE DO 14.JANUÁRA 2022

10. 1. 2022

Podľa §27 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a zmluvy o plnení vyhradených povinností je výrobca, zabezpečujúci plnenie svojich povinností prostredníctvom organizácie zodpovednostivýrobcov (OZV), povinný neodkladne poskytnúť OZV úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených vyhradených povinností.