Zmeny v zákone o odpadoch platné od 1. 7. 2020

17. 7. 2020

Nové definície súvisia s čiastkovou implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Single Use Plastics Directive). Definícia oxo-degradovateľného plastu a oxo-degradovateľnej plastovej tašky sa zavádza na základe budúceho zákazu ich uvádzanie na trh. Rovnako to bude aj s jednorazovým plastovým výrobkom. Oxo-degradovateľné materiály budú zakázané, nakoľko sú považované za pôvodcu mikroplastov vyskytujúcich sa v životnom prostredí.

Za jednorazový plastový výrobok sa bude považovať „výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu, a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený“.  Vybrané jednorazové plastové výrobky budú od 3. 7. 2021 zakázané. Ide o výrobky prevzaté s vyššie spomínanej smernice a uvedené v prílohe č. 7a zákona. Ide o vatové tyčinky do uší, plastové príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, paličky k balónom, nádoby na potraviny alebo nápoje, ako aj taniere vyrobené z EPS.

Termín „viacvrstvový kombinovaný materiál“ sa nahrádza termínom „kompozitný obal“ – „obal zložený z dvoch alebo viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje“ (§ 52 ods. 32 zákona).

Od 1. 7. 2020 prichádza i k zmene definície komunálneho odpadu. Definícia rozširuje komunálny odpad i o „oddelene zbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností“. Odpad z iných zdrojov zložením podobný odpadu z domácnosti bude odpadom, ktorý vzniká z výrobkov a obalov výrobkov, ktoré sú používané i v domácnostiach a to znamená, že komunálnym odpadom sa stanú i odpady pochádzajúce z HORECA.

Zmena definície bude mať vplyv i na definíciu neobalových výrobkov a to tak, že príde k rozšíreniu spoplatnených neobalových výrobkov. Výrobky, ako napríklad poháre, ktoré boli určené doteraz na použitie v HORECA a nespadali do definície neobalového výrobku, nakoľko nekončili v komunálnom odpade po novom už budú.

Od 1. 1. 2021 vstúpi do účinnosti ustanovenie o povinnej ekomodulácii poplatkov OZV pre výrobcov. Cieľom ekomodulácie je zvýhodňovať obaly, ktoré sú vyrobené z ľahko triediteľných a recyklovateľných materiálov na úkor ťažko recyklovateľných materiálov. Aktuálne čakáme na vydanie usmernenia Ministerstva životného prostredia k ekomodulácii a následne prinesieme ďalšie informácie.