Firmy a inštitúcie

1. Zberná nádoba na použité batérie zdarma

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby, do ktorej môžu Vaši zamestnanci odovzdávať použité batérie
  • zvozový servis do 10 pracovných dní od objednávky
  • zapojením sa do projektu prispejete k naplneniu podmienok systému environmentálneho manažmentu ISO 14001

2. Odvoz elektroodpadu

Pokiaľ vo Vašej spoločnosti vzniká elektroodpad (tlačiarne, monitory, počítače, chladničky a pod.) ponúkame Vám možnosť sa takéhoto elektroodpadu prostredníctvom našej spoločnosti ASEKOL SK ekologicky a v súlade s legislatívou zbaviť. Objednať odvoz elektroodpadu je možné v prípade, ak sa Vám zhromaždilo množstvo:

  • nad 250 kg alebo
  • viac ako 10 ks objemného elektroodpadu

Cenník odvozu a likvidácie elektroodpadu na vyžiadanie: [email protected]

Eko firma


Projekt EKO FIRMA umožňuje spoločnostiam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. V súčasnosti končí stále veľká časť drobného elektroodpadu (mobilné telefóny, kalkulačky, hračky, klávesnice, varné kanvice, tlačiarne, holiace strojčeky, hriankovače,…)  a použitých batérií v zmiešanom komunálnom odpade. ASEKOL SK sa snažíme tento stav zmeniť a Vaša spoločnosť nám s tým môže zapojením sa do projektu pomôcť.

Do projektu sa môžete zapojiť prostredníctvom objednania a umiestnenia interiérovej nádoby určenej na zber použitých batérií a akumulátorov – B -Box a zorganizovania zberu drobného elektroodpadu pre zamestnancov Vašej spoločnosti aspoň raz ročne. Zberná nádoba na batérie B-Box i odvoz drobného elektroodpadu a použitých batérií odovzdaných zamestnancami spoločnosti v rámci projektu EKO firma sú vykonávané spoločnosťou ASEKOL SK zdarma.


Cieľom tohto projektu je poskytnúť Vašej spoločnosti a zamestnancom možnosť pohodlne odovzdať staré elektrozariadenia priamo na mieste, kde trávia značnú časť dňa. Projekt takto umožní jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. Zároveň sa tak aj rozšíruje povedomie občanov o potrebe zberu a recyklácie drobných elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Podľa našich prieskumov tieto zariadenia často končia v zmesovom komunálnom odpade, pričom mnoho ľudí si ani neuvedomuje aké škodlivé dôsledky môže mať drobný elektroodpad alebo batérie vyhodené do zmiešaného odpadu.

Zbernú nádobu B-box si môžete objednať telefonicky resp. e-mailom u našho regionálneho zástupcu:

Zapojením sa do projektu prispeje Vaša spoločnosť k ochrane životného prostredia a úspore prírodných zdrojov. Máte možnosť takto vyjadriť svoju spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Spoločnosť zapojená do projektu obdrží certifikát spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ FIRMA“, nárok na využívanie loga EKO firma a nálepku, ktorou môže svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu vyjadriť napr. označením prevádzky. Logo je možné využiť napríklad na internetových stránkach Vašej spoločnosti, informačných, propagačných materiáloch a pod.

Podmienky zapojenia sa do projektu Ekologická firma

  • objednanie nádoby B-box určenej na zber použitých batérií
  • zorganizovanie zberu drobného elektroodpadu pre zamestnancov spoločnosti aspoň raz ročne

Odvoz drobného elektroodpadu a použitých batérií bude v rámci projektu realizovaný zdarma. Objednávky na odvoz zasielajte elektronicky na: [email protected]