Portfólio

ASEKOL ASEKOL SOLAR
ASEKOL SK
ASEKOL PL

ASEKOL

ASEKOL je kolektívny systém, ktorého poslaním je spätný zber a recyklácia vyhradených elektrozariadení. Nezisková organizácia ASEKOL bola založená v roku 2005 najvýznamnejšími predstaviteľmi na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky za účelom efektívneho a ekologického nakladania s elektroodpadom. Okrem spätného zberu sa spoločnosť ASEKOL zaoberá osvetovými projektami určenými pre širokú verejnosť v jednotlivých regiónoch po celej ČR.

Spoločnosť ASEKOL sa svojimi výsledkami zberu dlhodobo radí medzi najvýznamnejšie kolektívne systémy v Európe. V roku 2019 bolo prostredníctvom zbernej siete, s počtom viac než 20 tisíc zberných miest, zozbieraných vyše 25 000 ton elektroodpadu. Viac informácií na www.asekol.cz

ASEKOL SOLAR

ASEKOL Solar je nezisková spoločnosť založená v roku 2012 špecializujúca sa na spätný zber a zabezpečenie recyklácie solárnych panelov.

Zber a recyklácia fotovoltaických technológií je relatívne nový odbor, ktorý sa ale v mnohom podobá spätnému zberu drobných elektrozariadení, a tak ASEKOL Solar čerpá zo skúseností kolektívneho systému ASEKOL. Viac informácií na www.asekolsolar.cz

Enviropol

Společnost Enviropol s. r. o. byla založena v roce 2009. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. Cílem společnosti je zpracovávat použité elektrozařízení za pomoci nejmodernějších technologií. Proto po celou dobu své existence firma Enviropol s. r. o. aktivně drží krok se světovými trendy na poli zpracování elektrozařízení za účelem maximální možnosti dalšího využití. Sama disponuje vlastní nákladní dopravou a sběrovými prostředky. V roce 2013 pak v Jihlavě spustila zpracovatelský závod s využitím nejmodernější technologie za účelem co nejefektivnějšího zpracování elektroodpadu. Více informací najdete na www.enviropol.cz.

Enviropol SK

Společnost Enviropol působí na území Slovenské republiky již od roku 2011. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. Na Slovensku se Enviropol zabývá hlavně demontáží vysloužilých elektrozařízení, disponuje vlastní nákladní dopravou a provozuje zde 3 překladiště. Více informací naleznete zde www.enviropol.sk.

Enviropol PL

Společnost Enviropol byla na území Polské republiky založena v roce 2012. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. V Polsku se Enviropol zabývá hlavně obchodní činností zaměřenou na vstupní i výstupní materiál pro zpracování v České a Slovenské republice. Více informací naleznete zde www.enviropol.pl.

ASEKOL SK

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje celoštátny systém zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, aj odpadu z obalov a neobalových výrobkov. ASEKOL SK je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá bola založená v júli 2010 najvýznamnejšími predstaviteľmi na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky.

ASEKOL SK je na Slovensku najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a druhou najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre  elektrozariadenia. Čo do podielu výrobcov elektrozariadení v kategórii spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky jej patrí prvenstvo.

ASEKOL PL

ASEKOL PL je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá pôsobí na poľskom trhu od roku 2015. Je zapísaná v Registri kolektívnych organizácií, ktorý je vedený Vrchnou inšpekciou životného prostredia (Główny Inšpektor Ochrony Środowiska - Gios) pod číslom E0020405S.

Spoločnosť ASEKOL PL organizuje celoštátny systém spätného zberu elektroodpadu: zabezpečuje zber, dopravu a recykláciu elektroodpadu vrátane financovania celého systému. ASEKOL PL je spoľahlivým a stabilným partnerom pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení, ale tiež aj pre obce, distribútorov, servisy, dopravné spoločnosti a spracovateľov elektroodpadu. Viac informácií nájdete na www.asekol.pl