Životný cyklus elektrozariadení

V Európe sa ročne vyprodukuje asi 6 miliónov ton elektroodpadu. Objem elektronického odpadu rastie tempom 3 až 5 % ročne, teda skoro trikrát rýchlejšie ako celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotrebičov sa stále častejšie získavajú železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a ďalšie suroviny. Recyklácia napĺňa myšlienky trvalo udržateľného rozvoja nielen z pohľadu ekologického, ale tiež ekonomického.

Čím viac elektrozariadení sa do recyklačného procesu dostane, tým menej prírodných zdrojov je potrebné vyťažiť na výrobu nových. Zdraviu nebezpečné materiály, ktoré mnohé spotrebiče obsahujú, sa zasa prostredníctvom recyklácie podarí zachytiť a ekologicky eliminovať.