Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) vydané spoločnosťou ASEKOL SK, s. r. o. ako
neoddeliteľná súčasť Zmluvy

  1. Úvodné ustanovenia
  2. Výkazy
  3. Poskytnutie informácií nevyhnutných na spracovanie elektroodpadov
  4. Použitie loga prevádzkovateľa
  5. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané prevádzkovateľom ako doplnok a neoddeliteľná súčasť (príloha č. 5) Zmluvy o plnení vyhradených povinností výrobcu vyhradeného výrobku (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi výrobcom a prevádzkovateľom (pozri bod10.1. až bod 10.3. Zmluvy)

2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť a platia prednostne ustanovenia dohodnuté v Zmluve.

II. Výkazy

1. Výrobca sa zaväzuje poskytovať štvrťročne prevádzkovateľovi vo forme výkazu pravdivé, presné a úplné informácie o množstve jednotlivých elektrozariadení (pozrite ods. 4.2. Zmluvy). Výkazy budú poskytované nasledovne:

a. rozsah a štruktúra údajov riadneho výkazu je uvedená v prílohe č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP),

b. rozsah a štruktúra údajov opravného výkazu je uvedená v prílohe č. 2 VOP,

c. výrobca je povinný pravdivo, presne a úplne vyplniť všetky relevantné údaje riadneho výkazu, príp. opravného výkazu podľa týchto VOP,

d. výrobca nie je oprávnený meniť rozsah a ani štruktúru riadneho výkazu alebo opravného výkazu,

e. pravdivo, presne a úplne vyplnený riadny výkaz doručí výrobca prevádzkovateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní od ukončenia príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa údaje odovzdávajú, a to výhradne v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa umiestneného na jeho internetových stránkach (www.asekol.sk),

f. pravdivo, presne a úplne vyplnený opravný výkaz doručí výrobca prevádzkovateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní od zistenia nepresných či neúplných či nepravdivých údajov poskytnutých v riadnom výkaze a to výhradne v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa umiestneného na jeho internetových stránkach (www.asekol.sk),

g. ak pripadne posledný kalendárny deň lehoty na doručovanie riadnych výkazov či opravných výkazov na deň voľna, deň pracovného pokoja alebo štátom uznaný sviatok, predlžuje sa lehota na doručenie výkazov (riadneho alebo opravného) na prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni voľna, či po dni pracovného pokoja, či po dni uznanom za štátny sviatok.

III.Poskytnutie informácií nevyhnutných na spracovanie elektroodpadov

1. Výrobca sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie, ktoré sú potrené a nevyhnutné na spracovanie a využívanie tak spätne odobraného elektroodpadu ako aj oddelene zbieraného elektroodpadu, predovšetkým najmä údaje o obsiahnutých nebezpečných látkach, o možnostiach opätovného použitia elektroodpadu a materiálového využitia elektroodpadu, prípadne o spôsobe jeho odstránenia (pozrite ods. 4.11. Zmluvy).

2. Informačnú povinnosť podľa tohto ustanovenia VOP plní výrobca voči prevádzkovateľovi vyplnením formulára „Informácie výrobcu pre spracovateľa elektroodpadu“ a to v zmysle § 34 ods. 1 písm. l) Zákona (pozrite prílohu č. 3 VOP) a to pre každý elektroodpad pochádzajúci z elektrozariadenia jednotlivo.

3. Vyplnený formulár uvedený v predchádzajúcom odseku zašle výrobca pre elektrozariadenia uvedené na trh po 13. 8. 2005 vždy najneskôr do 1 roku od ich uvedenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy.

IV. Použitie loga prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je majiteľom (vlastníkom) značky „ASEKOL“, ktorej vyobrazenie tvorí prílohu č. 4 Zmluvy [v Zmluve označovaná ako „logo prevádzkovateľa“, pozrite ods. 5.2. písm. e) Zmluvy].

2. Prevádzkovateľ poskytuje výrobcovi oprávnenie na použitie značky „ASEKOL“ (ďalej len „individuálna licencia“) za podmienok stanovených v týchto VOP.

3. Za predpokladu, že výrobca má s prevádzkovateľom uzatvorenú Zmluvu a súčasne výrobca nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku podľa Zmluvy voči prevádzkovateľovi, tak potom platí, že výrobca je na základe individuálnej licencie oprávnený používať značku „ASEKOL“ a to len s cieľom informovania tretích osôb o zapojení výrobcu do systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 27 ods. 6 písm. b)Zákona a § 27 ods. 10 Zákona, a to formou uzatvorenia Zmluvy, čím prevádzkovateľ ako organizácia zodpovednosti výrobcov založená a existujúca podľa Zákona, zabezpečuje za výrobcu na základe Zmluvy kolektívne plnenie vyhradených povinností výrobcu (ako výrobcu vyhradeného výrobku) podľa Zákona.

4. Výrobca je najmä oprávnený uvádzať značku „ASEKOL“ v dokumentácii k elektrozariadeniam uvádzaným výrobcom na trh v Slovenskej republike, pri ktorých výrobca zaplatil prevádzkovateľovi odmenu za plnenie povinnosti spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania a odstránenia elektroodpadu v súlade so Zmluvou.

5. Výrobca nie je povinný značku „ASEKOL“ používať; pokiaľ ju však výrobca používa, má sa za to, že odmena za poskytnutie individuálnej licencie je súčasťou odmeny podľa článku 7 Zmluvy, t. j. za poskytnutie samotnej individuálnej licencie nepatrí prevádzkovateľovi iná osobitná odmena.

6. Značka „ASEKOL“ musí byť používaná len v grafickom vyhotovení a v súlade s podmienkami podľa prílohy č. 4 Zmluvy. Značka „ASEKOL“ musí byť umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná pre spotrebiteľa.

7. Individuálna licencia je nevýhradná.

8. Individuálna licencia je neprenosná, t. j. výrobca bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je oprávnený postúpiť a/alebo previesť individuálnu licenciu na žiadnu tretiu osobu (a to ani na žiadnu inú osobu, s ktorou je výrobca majetkovo, finančne, personálne, ekonomicky, a/alebo akokoľvek inak prepojený) a nie je ani oprávnený v rámci individuálnej licencie udeľovať tretím osobám sublicencie.

9. Individuálna licencia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

10.Značka „ASEKOL“ je vyjadrením finančnej účasti výrobcu na systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa Zákona a podľa Zmluvy. Použitie značky „ASEKOL“ vyjadruje voči tretím osobám, že za príslušné elektrozariadenie bol výrobcom zaplatený finančný príspevok na vybudovanie a prevádzkovanie tohto systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý bol
založený v súlade so zásadami vyjadrenými v Zákone. Tento výklad zmyslu značky „ASEKOL“ je pre výrobcu záväzný a výrobca je povinný ho dodržiavať vo všetkých vyjadreniach a/alebo oznámeniach, či v akýchkoľvek iných právnych a/alebo faktických úkonoch učineným výrobcom voči tretím osobám (napr. vo verejných oznámeniach, informáciách voči tretím osobám a pod.).

11.Výrobca je povinný vždy používať a/alebo vždy vykladať značku „ASEKOL“ tak vo všetkých vyjadreniach a/alebo vo svojich oznámeniach a/alebo v akýchkoľvek iných právnych a/alebo faktických úkonoch voči tretím osobám tak, aby za žiadnych okolností nemohlo dôjsť k vzniku klamlivého dojmu alebo ku klamlivému
označeniu a/alebo k zameniteľnosti, a/alebo aby nedošlo alebo nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo k ohrozeniu dobrého mena alebo dobrej povesti prevádzkovateľa a/alebo aby neboli, či nemohli byť dotknuté oprávnené alebo právom chránené záujmy prevádzkovateľa týkajúce sa a/alebo súvisiace a/alebo spojené so značkou „ASEKOL“.

12.Výrobca je povinný umožniť prevádzkovateľovi kontrolu riadneho používania značky „ASEKOL“ a na tento účel sa výrobca zaväzuje, že kedykoľvek na žiadosť prevádzkovateľa predloží prevádzkovateľovi vzorky materiálov a dokumentácie k elektrozariadeniam označovaným značkou „ASEKOL“ (príp. v prípade, že s ohľadom na povahu elektrozariadenia nebude predloženie vzorky možné, tak sa zaväzuje výrobca prevádzkovateľovi, že výrobca umožní jej kontrolu prevádzkovateľovi na vhodnom mieste). S cieľom výkonu kontrolného oprávnenia je výrobca povinný umožniť prevádzkovateľovi kontrolu obdobne podľa čl. 8 Zmluvy.

13.Prevádzkovateľ udeľuje výrobcovi individuálnu licenciu na dobu neurčitú; tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa, predmetné ustanovenie VOP zmeniť. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy, končí tým istým okamihom pre výrobcu i táto individuálna licencia na označenie značkou „ASEKOL“ podľa týchto VOP.

V. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018.

2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou (prílohou) Zmluvy.

3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 Riadny výkaz
Príloha č. 2 Opravný výkaz
Príloha č. 3 Informácie výrobcu pre spracovateľa elektroodpadov s vydanou autorizáciou
Príloha č. 4 Splnomocnenie (elektrozariadenie)