Povinnosti výrobcov

Výrobca obalov je povinný zabezpečiť

  1. označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, ak sa rozhodne obal označiť, môže aj údajom o spôsobe nakladania s ním
  2. označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur
  3. aby označenie podľa písmen a) a b) bolo viditeľne a ľahko čitateľne, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu
  4. zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej vo výške miery zhodnocovania a recyklácie
  5. zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, v plnom rozsahu, najmenej vo výške cieľov zberu
  6. informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov

Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu je povinný

  1. poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek
  2. poskytovať aj iné druhy tašiek

 

Ciele recyklácie pre obaly uvedené na trh

 

Aktuálne (SR)

2025

2030

 

Recyklácia

Zhodnotenie

   

Celková miera (obaly) z uvedených na trh

55% - 80%

60%

65%

70%

Sklenené obaly

60%

60%

70%

75%

Papierové obaly

60%

68%

75%

85%

Kovové obaly

55%

55%

   

Fe

   

70%

80%

Al

   

50%

60%

Plastové obaly

45%

48%

50%

55%

Drevené obaly

25%

35%

25%

30%

 

2020

     

Vyprodukovaný komunálny odpad

50%

 

55%

60%

 
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov