Obce a mestá

Obce a mestá

Obce a mestá SR sú pre organizáciu zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK dôležitými partnermi pri zabezpečovaní oddeleného zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Mestá svoju kompetenciu zapojenia sa do systému zberu väčšinou delegujú na zriadené mestské príspevkové organizácie resp. rozpočtové organizácie typu technických služieb alebo mestských podnikov služieb, prípadne vlastných akciových spoločností. Obce majú svoju vlastnú podporu vo forme čoraz častejšie sa vyskytujúcich zberných dvorov zriadených na svojom katastrálnom území. ASEKOL SK im preto ponúka obojstranne výhodnú možnosť spolupráce a dohody na participácii odberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov.

Spoluprácu je možné rozvinúť na báze zmluvného vzťahu s registrovanou organizáciou výrobcov  ASEKOL SK, s.r.o., ktorej oprávnenie na takúto činnosť vydalo MŽP SR. Odvoz vyzbieraných komodít zo zberného dvora je realizovaný prostredníctvom príslušného regionálneho dopravcu na základe zadania objednávky prevádzkovateľa zberného dvora na e-mailovú adresu: [email protected]

ASEKOL SK s.r.o., na základe svojej povinnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov za 4. Q 2020 v oddelenom zbere vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, vyzbieral 420 249 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení a 5 512 kg odpadov z opotrebovaných batérii a akumulátorov.  

Ekologická obec


Projekt EKOLOGICKÁ OBEC umožní mestám a obciam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. V súčasnosti končí väčšina drobného elektroodpadu (mobilné telefóny, kalkulačky, hračky, klávesnice, varné kanvice a pod.)v zmiešanom komunálnom odpade. Cieľom projektu EKOLOGICKÁ OBEC je tento stav zvrátiť a zlepšiť tým, že sa obciam na Slovensku umožní pohodlný zber drobného elektroodpadu a batérií vrátane jeho následného odvozu a ekologického spracovania.

Možnosti zapojenia sa do projektu

  • uzatvorenie zmluvy o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu prostredníctvom zberného dvora
  • objednávka zbernej nádoby na batérie B-Box 

Mesto alebo obec, ktorá sa zapojí do tohto projektu má nárok na získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a využívanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“

Čo Vám ponúkame

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby 
  • promptný a bezplatný zvozový servis
  • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“
  • zapožičanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“ napr. pre web stránky, či informačné materiály obce
  • poskytnutie letákov a informačných materiálov
  • bezplatné poradenstvo v otázkach problematiky elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov

Mobilné zvozy


Pokiaľ obec na svojom území nedisponuje vybudovaným zberným dvorom, ponúkame aj alternatívny spôsob zberu elektroodpadu, a to mobilný.

V kontexte efektivity mobilného zberu odporúčame zapojenie obcí (resp. mikroregiónu obcí), ktoré majú viac ako 1500 – 2000 obyvateľov. Organizácia zberu je zabezpečená prostredníctvom vytvorených viacerých zberných stanovíšť tzv. hniezd na území obce. Z týchto 2-3 vytypovaných lokalít sa za asistencie aktivačných pracovníkov obce naloží elektroodpad do nákladných vozidiel dopravcu. Mobilný zber v obciach je potrebné dohodnúť vopred kvôli plynulému priebehu a organizácii s regionálnym manažérom. Predíde sa tým nekontrolovanému poškodeniu a devastácii elektroodpadu.

Kontakt na regionálneho zástupcu