Zberné dvory

Spolupráca je určená pre mestá a obce SR zaisťujúce systém zberu a triedenia komunálneho odpadu prostredníctvom zberného dvora.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK poskytne mestám a obciam nasledujúce možnosti a výhody:

Možnosti projektu

 • zabezpečenie odberu a ekologického spracovania elektroodpadu a použitých batérií
 • finančný prospech a motivácia
 • poskytnutie klietkových kontajnerov pre skladovanie drobného elektroodpadu
 • využitie materiálov v rámci informačnej podpory

Výhody zapojenia sa

 • zníženie nákladov obce spojených so zberom, odvozom a následným spracovaním elektroodpadu a batérií zozbieraných na zberných dvoroch (systém zberu elektroodpadu je finančne krytý povinnými osobami, teda výrobcami a dovozcami elektrozariadení v SR a ich zastupujúcimi organizáciami)
 • získanie  finančnej odmeny (*) za zber a proaktívny prístup k danej problematike
 • kvalitný a promptný zvozový servis do 7 dní od objednania subjektom
 • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ a zapožičanie loga projektu

(*) Obec môže poveriť výkonom zmluvy tretiu osobu (prevádzkovateľa zberného dvora) s tým, že príjemcom odmeny môže ostať obec alebo bude vyplácaná priamo tretej osobe  na základe  vystavenej faktúry v štvrťročných intervaloch. Finančné odmeny budú vyplácané na základe skutočne odobratých množstiev elektroodpadu a batérií, odvážených na certifikovaných váhach povereného zmluvného partnera ASEKOL SK – Spracovateľa.

Komunikácia s regionálnym zástupcom

Individuálny podmienky a podrobnosti spolupráce môžete prerokovať s regionálnym zástupcom

Postup pri uzatvorení zmluvy

 1. Kontaktovanie regionálneho zástupcu, ktorý Vám podá relevantné informácie o zmluve a zašle jej koncept.
 2. V prípade potreby Vás ochotne navštívi a prerokuje s Vami obsahovú stránku zmluvy, prípadne poradí a vyberie najvhodnejší variant šitý spolupráce
 3. Schválenie, podpísanie a odoslanie dvoch výtlačkov zmluvy na adresu OZV ASEKOL SK.