Návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – členenie batérií

31. 5. 2023

Návrh na modernizáciu predpisov o batériách, ktorý Európska Únia predložila už v roku 2020, obsahuje viacero zmien (viac o zmenách nájdete tu).  Jednou z nich je aj zmena klasifikácie batérií, podľa ktorej by sa vytvorili nové kategórie batérií pre ľahké dopravné prostriedky a elektrické vozidlá. Do týchto kategórií budú spadať batérie z elektrických bicyklov, skútrov, kolobežiek a elektrických vozidiel, ktorých využívanie v Európe rastie.

Podľa návrhu nariadenia sa batérie budú členiť do týchto 5 skupín:

  1. Prenosné batérie
  2. Batérie pre ľahké dopravné prostriedky / LMT batérie
  3. SLI batérie
  4. Priemyselné batérie
  5. Batérie pre elektrické vozidlá

Prenosná batéria:

Je akákoľvek batéria, ktorá je zapečatená a váži rovnako alebo menej než 5kg. Nie je navrhnutá špeciálne na priemyselné účely, pre elektrické vozidlá a nejedná sa o batériu SLI či o batériu pre ľahké dopravné prostriedky.

Batéria pre ľahké dopravné prostriedky alebo batéria LMT:

Je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou pre elektrické vozidlá.

Batéria SLI:

Ide o akúkoľvek batériu určenú na dodávanie elektrickej energie pre štartér, osvetlenie alebo zapaľovanie a môže sa používať aj na pomocné práce alebo záložné účely vo vozidlách iných dopravných prostriedkoch alebo strojoch.

Priemyselná batéria:

Je batéria navrhnutá špeciálne na priemyselné použitie alebo určená na priemyselné použitie po príprave na opätovné použitie, alebo je to akákoľvek iná batéria s hmotnosťou nad 5kg, nie je batériou LMT, ani batériou elektrického vozidla alebo batériou SLI.

Batéria pre elektrické vozidlo:

Je akákoľvek batéria špeciálne navrhnutá na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení EÚ, a batérie s hmotnosťou nad 25kg, alebo určená na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie M, N alebo O, ako je stanovené v nariadení EÚ.

Návrh nariadenia obsahuje aj zmenu definície výrobcu batérií, ktorá by mala vyzerať nasledovne:

Výrobca je každý výrobca, dovozca, distribútor alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv na diaľku, ako je vymedzené v článku 2 ods. 7 smernice EÚ, prípadne:

  • je usadená v členskom štáte a vyrába batérie pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo si nechá navrhnúť alebo vyrobiť batérie a po prvýkrát ich dodá pod svojim vlastným menom alebo ochrannou známkou, vrátane batérií zabudovaných do spotrebičov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo vozidiel, na území tohto členského štátu,
  • je usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu ďalej predáva pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo vozidlách, ktoré vyrobili iní. Ďalší predajca sa nepovažuje za „výrobcu“, ak je na batériách uvedená značka výrobcu, ako je stanovené v prvom bode,
  • je usadený v členskom štáte a po prvýkrát dodáva v tomto členskom štáte batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo vozidlách z tretej krajiny alebo z iného členského štátu,
  • predáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo vozidlách prostredníctvom komunikácie na diaľku priamo koncovým používateľom, ktorí sú buď súkromnými domácnosťami, alebo inými domácnosťami, alebo inými domácnosťami v členskom štáte a je usadený v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

Návrh novej právnej úpravy bude musieť Parlament a Rada formálne schváliť ešte predtým, ako nadobudne platnosť.


Ďalšie informácie zverejníme na náš web už 21.6., kde sa zameriame na labelling, zmeny označovania batérií.

Znenie parlamentom schváleného nariadenia pre batérie a použité batérie si môžete prečítať tu.