Návrh EÚ nariadenia pre batérie a použité batérie – labelling – zmeny označovania batérií

21. 6. 2023

Parlament minulú stredu (14.6.) schválil nové pravidlá pre výrobu a nakladanie s odpadom z batérií. Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu.

Predložený návrh nariadenia o batériách, obsahuje viacero zmien, ktoré vám postupne predstavujeme (viac o zmenách nájdete tu). Medzi významné zmeny z pohľadu výrobcov patrí aj labelling, teda nové označovanie batérií.

Podľa návrhu nariadenia pre batérie a použité batérie sa stanovujú nové požiadavky na označovanie batérií uvádzaných na trh. Označenie batérií by malo obsahovať všeobecné informácie umiestnené na štítku batérií. Ide o nasledujúce informácie:

  1. označenie výrobcu,
  2. kategória batérie a informácie na jej identifikáciu,
  3. miesto výroby (geografická poloha závodu na výrobu batérií),
  4. dátum výroby (konkrétny mesiac a rok),
  5. hmotnosť batérie,
  6. kapacita batérie,
  7. chemické zloženie,
  8. nebezpečné látky obsiahnuté v batérií okrem ortuti, kadmia alebo olova
  9. použiteľný hasiaci prostriedok (na uhasenie danej batérie),
  10. kritické suroviny obsiahnuté v batérií nad koncentráciou 0,1% hmotnosti.

Ďalšie kroky:

Po hlasovaní bude potrebné, aby Európska Rada formálne schválila znenie textu nariadenia pred jeho uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a pred nadobudnutím jeho účinnosti, ktoré nastane po 20 dňoch od zverejnenia.

Ďalšie informácie o nových pravidlách obsiahnutých v návrhu nariadenia o batériách a použitých batérií budeme prinášať postupne.