Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – označovanie obalov a nádob na odpad

4. 10. 2023

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorý so sebou prináša celý rad zmien. Medzi nimi sú aj nové požiadavky na označovanie obalov a nádob na zber odpadu z obalov.

Zmeny v označovaní sa týkajú najmä zavedenia povinnosti uvádzať na obale označenie, ktoré obsahuje informácie o jeho materiálovom zložení s cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na prepravné obaly. Rovnaké označenia sa zároveň musia umiestniť na nádoby na odpad z obalov aby spotrebiteľ mohol jednoducho určiť vhodný spôsob zneškodnenia. V termíne do 1.1.2028 budú všetky nádoby na triedený zber odpadu z obalov viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené.

Harmonizované označenie musí byť navrhnuté tak, aby poskytovalo informáciu aj o obsahu recyklovaného materiálu v plastovom obale. Opakovane použiteľné obaly musia byť označené kódom QR alebo iným typom digitálneho nosiča údajov, ktorý poskytne prístup aj k ďalším relevantným informáciám uľahčujúcim opätovné použitie obalov, ako napríklad dostupnosť systému opätovného použitia a zberných miest. Týmto označením by malo byť uľahčené aj vysledovanie obalu a výpočet ciest a obehov. Opakovane použiteľný obal musí byť v mieste jeho predaja riadne označený a odlíšený od jednorazových spotrebiteľských obalov.

Obaly patriace do zálohového systému musia obsahovať informácie o materiálovom zložení a zároveň aj jednotné označenie zálohovaného obalu.

Označenie obalu by malo obsahovať informáciu o tom či ide:

  • o opakovane použiteľný obal
  • o obal patriaci do zálohového systému
  • o obal s podielom recyklovaného obsahu
  • o obal s podielom plastov na biologickej báze

Všetky označenia a QR kód či iný typ digitálneho nosiča musí byť na obal umiestnený, vytlačený alebo vyrytý viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak je obal menšej veľkosti prípadne charakter obalu neumožňuje označenia riadne umiestniť, označenie je možné umiestniť na skupinový obal.

Označenia na obaloch musia byť jednotné, nemôžu zobrazovať označenia, značky, nápisy či iné symboly, ktoré by mohli koncového spotrebiteľa uviesť do omylu alebo zmiasť, pokiaľ ide o požiadavky na udržateľnosť obalov, iné vlastnosti obalov alebo možnosti nakladania s odpadom z obalov.

Komisia formou vykonávacích aktov po nadobudnutí účinnosti nariadenia stanoví harmonizované požiadavky na označovanie a formáty obalov nádob na odpady, ako aj metodiku identifikácie materiálového zloženia obalov prostredníctvom digitálnych technológií značenia.

SYSTÉM ZÁLOHOVANIA PLASTOVÝCH FLIAŠ A PLECHOVIEK BUDE POVINNÝ PRE VŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov stanoví do 1. januára 2029 povinnosť pre všetky členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie zriadenia zálohových systémov pre jednorazové plastové fľaše a kovové nápojové nádoby do 3 litrov.

Členský štát môže byť oslobodený od povinnosti zriadenia zálohového systému iba v prípade, ak krajina preukáže, že vie dosiahnuť mieru triedeného zberu na úrovni 90% obalov uvedených na trh v kalendárnych rokoch 2026 a 2027 iným spôsobom, teda cez klasický systém RZV. Ak sa miera triedeného zberu dostane pod úroveň 90% hmotnosti obalov uvedených na trh počas 3 po sebe nasledujúcich rokov Komisia danému štátu oznámi, že výnimka sa už nebude uplatňovať a členský štát bude musieť zriadiť zálohový systém.

Presné znenie požiadaviek na zálohové systémy stanoví Príloha X návrhu nariadenia.


Aktuálne je návrh v legislatívnom procese, v rámci ktorého ho musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.

Prijatie nového nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa predpokladá do roku 2024.

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov nájdete tu.


Vyhláška č. 259/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovanie zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je účinná od 1.7.2023. Viac informácií nájdete tu.