Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – recyklácia, zber a zberné ciele

16. 11. 2023

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien. Jednou z týchto zmien je aj stanovenie prísnejších požiadaviek na recykláciu, zber a zberné ciele pre batérie a akumulátory.

Nariadenie stanoví, že výrobca prenosných batérií alebo prípadne v jeho mene konajúca organizácia zodpovednosti výrobcu (ďalej len OZV) zabezpečí, aby sa všetky použité, teda odpadové prenosné batérie, LMT batérie a odpadové SLI batérie a priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá bez ohľadu na ich povahu, chemické zloženie, stav, značku alebo pôvod, zbierali oddelene na území členského štátu, v ktorom po prvýkrát sprístupňujú na trhu.

Pre použité (odpadové) prenosné batérie je stanovené:

  1. zriadiť systém zberných miest slúžiacich na spätný zber odpadových prenosných batérií,
  2. bezplatne ponúknuť možnosť zberu odpadových prenosných batérií a zabezpečiť zber odpadových prenosných batérií,
  3. zabezpečiť potrebné opatrenia pre zber a prepravu odpadových prenosných batérií zapojeným zberným miestam pre odpadové prenosné batérie, a to vrátane bezplatného poskytovania vhodných zberných a prepravných kontajnerov,
  4. zabezpečiť, aby sa vyzbierané batérie zo spätného zberu následne podrobili spracovaniu v autorizovanom zariadení na nakladanie s odpadmi.

Výrobcovia prenosných batérií alebo organizácie zodpovednosti výrobcov musia dosiahnuť a trvalo plniť stanovené ciele zberu odpadových prenosných batérií, a to nasledovne:

  1. 45% do 31. decembra 2023
  2. 63% do 31. decembra 2027
  3. 73% do 31. decembra 2030

Pri LMT batériách výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov musia dosiahnuť a trvalo udržiavať ciele zberu odpadových LMT batérií:

  1. 51% do 31. decembra 2028
  2. 61% do 31. decembra 2031

Metodiku výpočtu miery zberu stanoví príloha XI.

Opatrenia súvisiace so spätným zberom odpadových SLI batérií, odpadových priemyselných batérií a odpadových batérií pre elektrické vozidlá sa vzťahujú na celé územie členského štátu s prihliadnutím na počet obyvateľov a hustotu obyvateľstva.

Cieľové hodnoty recyklácie a zhodnotenie materiálov

Prevádzkovatelia recyklačných zariadení musia zabezpečiť, aby recyklácia dosiahla stanovené recyklačné ciele podľa časti B prílohy XII a cieľové hodnoty zhodnotenia materiálov podľa časti C prílohy XII.

18. februára 2025 Komisia prijme delegovaný akt, ktorým sa toto nariadenie doplní o stanovenie metodiky výpočtu a overovania miery recyklácie a zhodnotenie materiálov v súlade s časťou A prílohy XII. Následne bude Komisia od 18. augusta 2026 každých 5 rokov posudzovať a vyhodnocovať recyklačnú efektivitu a cieľové zhodnotenia materiálov vzhľadom na vývoj batérií na trhu.


Európska Rada formálne schválila znenie textu nariadenia a jeho uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ prebehlo 28.7.2023, čo znamená, že nariadenie vstúpilo do platnosti 17.8.2023 a jednotlivé ustanovenia budú nadobúdať účinnosť postupne.

Termínovník nových povinností stanovených prijatým nariadením, ktoré budú nadobúdať účinnosť postupne v najbližších mesiacoch pre vás pripravujeme a čoskoro vás s nimi oboznámime.

Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu.