Splnili sme zákonnú povinnosť

31. 7. 2023

Splnili sme zákonnú povinnosť a podali sme Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory a obaly a neobalové výrobky za rok 2022 v súlade s § 28 ods. 4 písm. n) a § 28 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK za rok 2022 nájdete tu.