Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

11. 5. 2023

Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vykonanie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, t. j. dočasné vykonávanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci Štvrtok a v obci Adamovské Kochanovce vrátane zabezpečenia dotriedenia odpadov, úpravy odpadu, spracovania, zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.