Nariadenie o batériách a odpadových batériách – aké zmeny čakajú výrobcov v prvom polroku 2024?

17. 1. 2024

Počas minulého roka sme Vám prinášali informácie o nariadení o batériách a odpadových batériách prostredníctvom newsletterov a článkov. Toto nariadenie je platné a 18.2.2024 nadobúda účinnosť. Výrobcov batérií a akumulátorov tak čakajú prvé zmeny už v tomto roku.

Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti od 18.2.2024. Harmonogram nových pravidiel pre batérie a odpadové batérie si môžete prezrieť v nasledujúcom termínovníku:

Obmedzenie látok:

 • Batérie nesmú obsahovať viac ako 0,0005 hmotnostných % ortuti
  • (vyjadrenej ako kovová ortuť) bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabudované do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel.
 • Batérie nesmú obsahovať viac ako 0,002% hmotnostných kadmia
  •  (vyjadreného ako kovové kadmium) bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabudované do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel.

Uhlíková stopa:

Komisia do 18.2. 2024 vypracuje metodiku výpočtu a overenia, a stanoví formát prehlásenia o uhlíkovej stope pre batérie elektrických vozidiel v súlade s článkom 89.

Prehlásenie o uhlíkovej stope na základe článku 7 sa uplatňuje nasledovne:

 1. v prípade batérií pre elektrické vozidlá od 18. februára 2025 alebo od 12 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti buď delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu podľa toho, čo nastane neskôr;
 2. v prípade dobíjateľných priemyselných batérií s výnimkou batérií s výlučne vonkajším systémom uskladňovania energie od 18. februára 2026 alebo od 18 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti buď delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu podľa toho, čo nastane neskôr;
 3.  v prípade LMT batérií od 18. augusta 2028 alebo od 18 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti buď delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu podľa toho, čo nastane neskôr;
 4. v prípade dobíjateľných priemyselných batérií s vonkajším systémom uskladňovania energie od 18. augusta 2030 alebo od 18 mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti buď delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu podľa toho, čo nastane neskôr.

K batériám pre elektrické vozidlá, dobíjateľným priemyselným batériám s kapacitou nad 2 kWh a k LMT batériám sa musí pre každý model batérie vo výrobnom závode vypracovať vyhlásenie o uhlíkovej stope, ktoré obsahuje aspoň tieto informácie:

 1. Administratívne informácie o zhotoviteľovi,
 2. Informácie o modeli batérie,
 3. Informácie o zemepisnej polohe závodu na výrobu batérií,
 4. Uhlíkovú stopu batérie vyjadrenú v kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu kWh celkovej energie dodanej batériou počas jej očakávanej prevádzkovej životnosti,
 5. Uhlíkovú stopu batérie rozlíšenú podľa fázy životného cyklu podľa opisu v bode 4 prílohe II.
 6. Identifikačné číslo EÚ vyhlásenia o zhode batérie,
 7. Webový odkaz na verejnosti dostupnú verziu štúdie, z ktorej vychádzajú hodnoty uhlíkovej stopy uvedené v písmenách d) a e).

Úplné znenie nariadenie o batériách a odpadových batériách nájdete tu.

Viac informácií o nariadení pre batérie a odpadové batérie nájdete aj v našich článkoch „Legislatívny návrh nariadenia pre batérie a použité batérie – úvod do problematiky“ a „Batérie budú v EÚ udržateľnejšie, recyklovateľnejšie a výkonnejšie. Nové nariadenie o batériách a použitých batériách bolo schválené.