13. 9. 2023

Mestská ťažba – recykláciou použitých batérií chránime prírodné zdroje

Podľa odhadov organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá sa zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu a batérií, sa od roku 1993 na slovenský trh dostalo viac ako 2 miliardy kg elektrospotrebičov, čím sa za ten čas vyprodukovalo približne 1,5 miliardy kg odpadu. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na Slovensku s ročným nárastom približne 3 %. […]

Zistiť viac!
15. 8. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – požiadavky na recyklovateľnosť a znovupoužiteľnosť obalov

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorýso sebou prináša aj požiadavky na udržateľnosť obalov, pokiaľ ide o ich recyklovateľnosť s potenciálom zvýšiť mieru recyklácie. Doterajšie riešenie problémov s obalmi bolo spájané prevažne s recykláciou. Návrh nariadenia však v rámci obehovej ekonomiky mieri od recyklácie k posilneniu re-use, teda k opätovnému používaniu obalov. Návrh stanoví podiel opakovane použiteľných […]

Zistiť viac!

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – pas batérií

Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj vznik pasu pre batérie. Vznik pasu batérií má zvýšiť transparentnosť a maximalizovať výmenu informácií, umožniť sledovanie a lokalizovanie batérií a poskytnúť informácie o uhlíkovej náročnosti pri ich výrobe, o použitých materiáloch a o tom, či bol pri výrobe použitý obnoviteľný materiál. […]

Zistiť viac!
31. 7. 2023

Splnili sme zákonnú povinnosť

Splnili sme zákonnú povinnosť a podali sme Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory a obaly a neobalové výrobky za rok 2022 v súlade s § 28 ods. 4 písm. n) a § 28 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]

Zistiť viac!
18. 7. 2023

Slovenské školy s Recyklohrami zbierali staré mobily, textil a svoje okolie vyčistili od odpadu

Počas školského roku 2022/2023 sa do Recyklohier, vzdelávacieho environmentálneho programu organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, prihlásilo 39 nových škôl a Recyklohry evidovali celkom 1 318 prihlásených škôl po celom Slovensku. Cieľom neziskovej organizácie RECYKLOHRY je prostredníctvom vytvorených environmentálne zameraných úloh vzdelávať žiakov na školách. V tomto školskom roku sa žiaci edukovali v témach elektroodpadu, textilného odpadu a v neposlednom […]

Zistiť viac!
12. 7. 2023

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – odstrániteľnosť batérií

Parlament 14.6. schválil nové pravidlá pre výrobu a nakladanie s odpadom z batérií. Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu. Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien a jednou z nich je tak z pohľadu spotrebiteľa ako aj výrobcov aj jednoduchá výmena batérií koncovým používateľom. Prenosná batéria by mala byť pre koncového používateľa ľahko […]

Zistiť viac!

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – udržateľnosť a zmena dizajnu obalov

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorý so sebou prináša celý rad zmien a medzi nimi aj požiadavky na udržateľnosť obalov, pokiaľ ide o minimalizáciu obalov a ich recyklovateľnosť s potenciálom zvýšiť mieru recyklácie a znížiť vplyvy na životné prostredie. Toto nariadenie zároveň dopĺňa nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov. Návrh nariadenia upravuje požiadavky na udržateľnosť obalov […]

Zistiť viac!
4. 7. 2023

Nová evidenčná povinnosť výrobcov v kontexte ekomodulácie bola zavedená

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v spojitosti s ekomoduláciou, si vás dovoľujeme informovať, že dňa 1.7.2023 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 371/ 2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Novela vyhlášky č. 259/2023 stanoví nové požiadavky na vedenie evidencie v prílohe č. 10c. […]

Zistiť viac!
21. 6. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – ekomodulácia

Koncom minulého roka predstavila Európska Komisia návrh nového obalového nariadenia. Návrh nariadenia upravuje aj požiadavky na recyklovateľnosť obalov a ekomoduláciu finančných príspevkov. Ekomodulácia je jedným z opatrení zameraných na ekodizajn výrobkov, ktoré sú kľúčové v prechode na obehovú ekonomiku, čo je jedným z cieľov Európskej zelenej dohody. Ekomodulácia znamená, že finančné príspevky platené výrobcami v rámci systému rozšírenej zodpovednosti sa […]

Zistiť viac!

Návrh EÚ nariadenia pre batérie a použité batérie – labelling – zmeny označovania batérií

Parlament minulú stredu (14.6.) schválil nové pravidlá pre výrobu a nakladanie s odpadom z batérií. Parlamentom schválený text nariadenia nájdete tu. Predložený návrh nariadenia o batériách, obsahuje viacero zmien, ktoré vám postupne predstavujeme (viac o zmenách nájdete tu). Medzi významné zmeny z pohľadu výrobcov patrí aj labelling, teda nové označovanie batérií. Podľa návrhu nariadenia pre batérie a […]

Zistiť viac!