19. 12. 2023

Opätovné použitie a príprava na zmenu účelu odpadových batérií a predchádzanie vzniku odpadových batérií

Podľa nového nariadenia sa odpadové LMT batérie, odpadové priemyselné batérie a odpadové batérie pre elektrické vozidlá budú môcť  opätovne používať alebo zmeniť svoj účel.  S cieľom preukázať, že odpadové batérie prešli prípravou na opätovné použitie alebo prípravou na zmenu účelu, a teda prestali byť odpadom, je potrebné, aby držiteľ batérie predložil na žiadosť príslušného orgánu: Tieto informácie sa […]

Zistiť viac!

Problematika litering na Slovensku

Množstvo odpadu z obalov sa na celom svete neustálej zvyšuje a závažne poškodzuje zdravie, životy, hospodárstvo a planétu ako celok. Práve z tohto dôvodu sa EÚ rozhodla zakročiť a problémy spojené s nárastom odpadu a s voľne pohodeným odpadom riešiť. V roku 2019 vznikla Smernica EÚ Parlamentu a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (SUP). Táto smernica má […]

Zistiť viac!
16. 11. 2023

Návrh smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia. O pár mesiacov neskôr, v marci 2023 Komisia prijala aj návrh Smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia, ktorá sa zaoberá riešením problémov greenwashingu a ochrany spotrebiteľov a životného prostredia. Absencia spoločných pravidiel pre spoločnosti, ktoré poskytujú dobrovoľné ekologické tvrdenia vedie ku „greenwashingu“. „Greenwashing“ nastáva vtedy, keď spoločnosti alebo […]

Zistiť viac!

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – recyklácia, zber a zberné ciele

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien. Jednou z týchto zmien je aj stanovenie prísnejších požiadaviek na recykláciu, zber a zberné ciele pre batérie a akumulátory. Nariadenie stanoví, že výrobca prenosných batérií alebo prípadne v jeho mene konajúca organizácia zodpovednosti výrobcu (ďalej len OZV) zabezpečí, aby sa všetky použité, teda odpadové prenosné batérie, LMT batérie a odpadové […]

Zistiť viac!
18. 10. 2023

Tri Eiffelove veže z malého elektroodpadu každý rok

V odpadovom hospodárstve platí, že čím je odpad menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončí tam, kde by nemal. Napríklad vo voľnej prírode, na verejných priestranstvách, v zmesovom komunálnom odpade, t. j. nevyužitý na skládke alebo v spaľovni. Toto pravidlo sa samozrejme vzťahuje aj na elektrozariadenia alebo elektroodpad. Aké sú hlavné problémy spojené so zberom […]

Zistiť viac!

Zber elektroodpadu rastie aj vďaka červeno-bielym kontajnerom

Vyše 263 tisíc kilogramov elektroodpadu sa v roku 2022 vyzbieralo pomocou červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo vybraných mestách a obciach na Slovensku. Koncom roka 2022 sa na území Slovenska nachádzalo 323 červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu a použitých batérií. Tento počet kontajnerov pokryl 1 097 700 obyvateľov, čo predstavuje 20,14% z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Červeno-biele kontajnery sú […]

Zistiť viac!
4. 10. 2023

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – podávanie správ členským štátom

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien ku ktorým patrí aj zmena v podávaní správ členským štátom. Nariadenie vymedzuje v článku 75 minimálne požiadavky na oznamovanie údajov. Výrobcovia aj organizácie zodpovednosti výrobcov budú musieť prispôsobiť vedenie evidencie novým požiadavkám a ohlasovať novo požadované údaje v novom členení podľa chemického zloženia batérií a novej kategorizácie. PRENOSNÉ […]

Zistiť viac!

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – označovanie obalov a nádob na odpad

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorý so sebou prináša celý rad zmien. Medzi nimi sú aj nové požiadavky na označovanie obalov a nádob na zber odpadu z obalov. Zmeny v označovaní sa týkajú najmä zavedenia povinnosti uvádzať na obale označenie, ktoré obsahuje informácie o jeho materiálovom zložení s cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie. Táto povinnosť sa nebude […]

Zistiť viac!
13. 9. 2023

Mestská ťažba – recykláciou použitých batérií chránime prírodné zdroje

Podľa odhadov organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá sa zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu a batérií, sa od roku 1993 na slovenský trh dostalo viac ako 2 miliardy kg elektrospotrebičov, čím sa za ten čas vyprodukovalo približne 1,5 miliardy kg odpadu. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na Slovensku s ročným nárastom približne 3 %. […]

Zistiť viac!
15. 8. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – požiadavky na recyklovateľnosť a znovupoužiteľnosť obalov

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorýso sebou prináša aj požiadavky na udržateľnosť obalov, pokiaľ ide o ich recyklovateľnosť s potenciálom zvýšiť mieru recyklácie. Doterajšie riešenie problémov s obalmi bolo spájané prevažne s recykláciou. Návrh nariadenia však v rámci obehovej ekonomiky mieri od recyklácie k posilneniu re-use, teda k opätovnému používaniu obalov. Návrh stanoví podiel opakovane použiteľných […]

Zistiť viac!